هیات علمی دانشکده

تعداد بازدید:۲۷۳

                                 اسامی و مشخصات اعضای هیئت علمی / مدیران گروه

پست اداری در دانشکده

مرتیه علمی

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

ریاست دانشکده/ مدیر گروه کامپیوتر

مربی

عضو هیئت علمی

فوق لیسانس

علی اصغر سلیمی

1

مدیر گروه نقشه کشی صنعتی

مربی

عضو هیئت علمی

دانشجوی دکتری

حمیدرضا خانکی

2

هیئت علمی گروه کامپیوتر

مربی

عضو هیئت علمی

دانشجوی دکتری

مهدی فرشباف

3

هیئت علمی معماری و عمران

مربی

عضو هیئت علمی

دانشجوی دکتری

دریا نصرت پور

4

مدیر گروه معماری و عمران

استادیار

عضو هیئت علمی

دکتری

زهرا احمدی

5

مدیر گروه علوم پایه

استادیار

عضو هیئت علمی

دکتری

طیبه فانی

6

مدیر گروه حسابداری

مربی

مدیر گروه

فوق لیسانس

رکسانا ایروانی

7

مدیر گروه تربیت بدنی

مربی

مدیر گروه

دکتری

محمد حسین نفر

8

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰